Farm Girl Vintage Main Denim C7870-DENIM Main print