HG Poppy Perfection Larg Packed Poppy on Black 1194-88